Uprzejmie informujemy, że aktualna strona czasopisma jest dostępna pod nowym adresem: http://wiad.chem.uni.wroc.pl/


Wiadomości chemiczne
pISSN 0043-5104, eISSN 2300-0295

Editor: Zdzisław Latajka, University of Wrocław

Editorial Board , Subscription , Regulamin dla autorów , Zamawianie (zakup) zeszytów, Lista recenzentów współpracujacych (2012-2014) .

Abstracts: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Pełne teksty publikacji w "Wiadomościach Chemicznych" od roku 1997

  Library of "Wiadomości chemiczne":
 1. Nomenclature of Steroids
 2. Supramolecular chemistry
 3. Fullerenes and Carbon Nanotubes
 4. Nomenclature of Inorganic Chemistry
 5. Nomenklatura związków chemicznych
 6. Podstawowa terminologia stereochemii
 7. Bronisław Radziszewski i lwowska szkoła chemii organicznej
 8. Nomenklature of Carbohydrates
 9. Physico-Chemistry of Molecules Immobilized in Zeolites and Sol-gels
 10. Mesoporous molecular sieves - synthesis, characteristics, physicochemical and catalytic properties
 11. Revised Momenclature for Radicals, Ions, Radical Ions and Related Species
 12. Lutum sapientiae, czyli Notatek Chaotycznych część pierwsza
 13. Ionic Mobility in Molten Binary Salt System
 14. Nanomaterials
 15. Glossary of Class Names of Organic Compounds and Reactive Intermediates Based on Structure
 16. Ogniwa paliwowe. Nowe kierunki rozwoju
 17. Oddziaływanie leków nowotworowych z białkami osocza i wybranymi białkami wewnątrzkomórkowymi
 18. Od substancji prostych do życia. Świat RNA - początki życia na ziemi
 19. Profesor Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska 1908-1991
 20. Chemia koordynacyjna w Polsce. Część I
 21. Chemia koordynacyjna w Polsce. Część II
 22. Chemosensory Optyczne oraz Materiały Rozpoznawcze dla Jonów Metali w Roztworach
 23. Obliczenia teoretyczne stałej ekranowania magnetycznego i stałych sprzężeń spinowo-spinowych


Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do zamieszczania w czasopiśmie „Wiadomości Chemiczne” informacji o wydziałach oraz reklam z ofertami firmy.

Czasopismo regularnie ukazuje się na polskim rynku od prawie 60-ciu lat i jest dystrybuowane zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej.
Odbiorcami pisma są pracownicy naukowi, inżynierowie oraz nauczyciele chemii, fizyki i biologii.
Pismo prenumerują wszystkie biblioteki wydziałów chemicznych w kraju.
Tematyka pisma obejmuje bardzo szeroką problematykę chemiczną.

Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt z redakcją.
Oferujemy szybki termin realizacji oraz stosunkowo niewysokie ceny.

Redakcja "Wiadomości Chemicznych"

PODZIĘKOWANIA ZA OKAZANĄ POMOC I WSPARCIE FINANSOWE UDZIELONE „WIADOMOŚCIĄ CHEMICZNYM” W ROKU 2015

W imieniu Komitetu Redakcyjnego „Wiadomości Chemicznych” składam serdeczne podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie finansowe udzielone w roku 2015.
Podziękowania kieruję do:
 • prof. dra hab. inż. Andrzeja Trochimczuka, Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej,
 • prof. dra hab. Adama Jezierskiego, Prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • prof. dra hab. Andrzeja Jeżowskiego, Dyrektora Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu,
 • prof. dra hab. Pawła Kuleszy, Dzekana Wydziału Chemiii Uniwersytetu Warszawskiego,
 • prof. dra hab. Anny Trzeciak, Dziekan Wydzialu Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
  • Jednocześnie apeluję do Dziekanów wydziałów chemicznych wyższych uczelni oraz Kierowników innych jednostek chemicznych o wsparcie finansowe naszego czasopisma.

   prof. dr hab. Zdzisław Latajka
   Redaktor Naczelny

Redakcja „Wiadomości Chemicznych” w porozumieniu z Radą Redakcyjną podjęła decyzję o utworzeniu nowego działu, zatytułowanego „Wyróżnione prace doktorskie i habilitacyjne”.

Redakcja przyjmuje do publikacje artykuły oparte na pracach doktorskich lub habilitacyjnych, które zostały wyróżnione przez Rady Wydziałów, przed którymi toczyły się odpowiednie procesy.
Objętość prac nie powinna przekraczać piętnastu stron maszynopisu. Artykuły powinny zawierać: przedstawienie doniosłości podjętej tematyki badawczej, cel rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej oraz w miarę zwięzły opis uzyskanych wyników przedstawiony w możliwie przystępny sposób a także wnioski końcowe.
W notce biograficznej autora poza standardowymi informacjami powinny zostać zamieszczone następujące dane: termin obrony pracy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego, Rada Wydziału, przed którą toczył się przewód, nazwisko promotora (dotyczy rozpraw doktorskich) oraz nazwiska recenzentów. Serdecznie zapraszamy doktorów habilitowanych oraz doktorów, których prace zostały wyróżnione w ciągu ostatniego roku do nadsyłania swoich prac.

Redakcja "Wiadomości Chemicznych"
 

 

Editorial board

EDITOR:
Zdzisław Latajka, Wrocław
Tel: (048)(71) 375-7440

SECRETARY:
Beata Świątek-Tran, Wrocław
Tel: 693 082 525
Barbara Latko, Wrocław (finances)
Tel: (048)(71) 375-7311
Kazimiera Lukjan, Wrocław (distribution)
Tel: (048)(71) 375-7365

ADDRESS:
Wiadomości Chemiczne
14 Joliot-Curie
50-383 Wrocław
Poland

Tel., Fax: (048)(71)3221 406
E-Mail: Wchem@Wchuwr.PL

MEMBERS:

Jerzy P. Hawranek
Adam Jezierski
Adolf Kisza
Ludwik Komorowski
Przemysław Mastalerz
Mirosław Soroka
Maria Suszyńska
Sławomir Szafert
Andrzej Trochimczuk

Back   |  Home page

Advisory editorial board

Ryszard Adamiak
Irena Baranowska
Andrzej Barański
Jerzy Błażejowski
Anatol Kojło
Tadeusz M. Krygowski
Andrzej Kutner
Piotr Paneth - Przewodniczący
Kazimierz M. Pietrusiewicz
Dariusz Pogocki
Marek Potrzebowski
Grzegorz Schroeder
Andrzej Sokalski
Artur P. Terzyk

Back   |  Home page

Regular co-workers

Henryk Galina, Rzeszów
Marek K. Kalinowski, Warszawa
Beniamin Lenarcik, Bydgoszcz
Zofia Libuś, Gdańsk
Jan Małyszko, Kielce
Bogdan Marciniec, Poznań
Zofia Michalska, Łódź
Roman Mierzecki, Warszawa
Władysław Rudziński, Lublin
Zofia Stasicka, Kraków
Jan Szymanowski, Poznań
Józef Śliwiok, Katowice

Back   |  Home page

Lista recenzentów współpracujacych z redakcją „WIADOMOŚCI CHEMICZNYCH” w latach 2013-15

 1. prof. dr hab. inż. Marek Adamczak
  Katedra Biotechnologii Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 2. prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz
  Politechnika Gdańska, Wydział Chemii, Katedra Technologii Leków i Biochemii
 3. prof. dr hab. inż. Barbara Becker
  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
 4. prof. dr hab. Krzysztof Bielawski
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej; Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych
 5. prof. dr hab. Aleksander Bilewicz
  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
 6. prof. dr hab. Renata Bilewicz
  Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii
 7. prof. dr hab. inż. Grzegorz Bujacz
  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Biochemii Technicznej
 8. prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki; Katedra Biomateriałów
 9. dr hab. inż. Katarzyna Borowska
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 10. dr Anna Bodzoń-Kułakowska
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 11. prof. dr hab. Stanisław Boryczka
  Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Katedra i Zakład Chemii Organicznej
 12. prof. dr hab. Jerzy Boryski
  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 13. prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
  Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
 14. prof. zw. dr hab. Wanda Brzyska
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Wydział Chemii; Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej
 15. prof. dr hab. Ewa Joanna Bulska
  Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii
 16. prof. zw. dr hab. inż. Bogdan Burczyk
  Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny; Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych
 17. prof. zw. dr hab. Bogusław Buszewski
  Wydział Chemii UMK, Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki
 18. dr Marek Cebrat
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
 19. dr hab. Lech Celewicz
  Uniwersytet A. Mickiewicza Wydział Chemii Pracownia Chemii Nukleozydów i Nukleotydów
 20. prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Feliks Choma
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Chemii
 21. prof. Dr hab. Jerzy Choma
  Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna
 22. dr Grażyna Chwatko
  Uniwersytet Łódzki; Wydział Chemii; Katedra Chemii Środowiska
 23. prof. dr hab. Leszek Zbigniew Ciunik
  Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
 24. prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Nowych Technologii i Chemii; Instytut Chemii
 25. prof. dr hab. Leszek Adam Czepirski
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku
 26. prof. dr hab. Michał Cyrański
  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
 27. prof. dr hab. Jerzy Datka
  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii; Zakład Chemii Nieorganicznej
 28. prof. dr hab. Barbara Dębska
  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Chemiczny
 29. prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt; Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt
 30. prof. dr hab. Jan Dobrowolski
  nstytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
 31. dr hab. inż. Krystyna Jolanta Dzierzbicka
  Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny; Katedra Chemii Organicznej
 32. prof. dr hab. Andrzej Dżugaj
  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Biologicznych; Instytut Genetyki i Mikrobiologii
 33. dr hab. Krzysztof Ejsmont
  Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii
 34. prof. dr hab. Michał Klemens Fedoryński
  Politechnika Warszawska; Wydział Chemiczny; Instytut Biotechnologii
 35. prof. dr hab. Aleksander Filarowski
  Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
 36. prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu; Katedra Fizjologii Roślin
 37. prof. dr hab. Rafał Józef Frański
  Uni wersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii; Zakład Chemii Supramolekularnej
 38. prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki
 39. prof. dr hab. Zbigniew Galus
  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
 40. prof. dr hab. Andrzej Gamian
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział Lekarski; Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej
 41. prof. dr hab. Roman Gancarz
  Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny; Wydziałowy Zakład Technologii Organicznej i Farmaceutycznej
 42. dr hab. Inż. Barbara Gawdzik
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy; Instytut Chemii
 43. prof. dr hab. Maria Gdaniec
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii; Zakład Krystalografii
 44. prof. zw. dr hab. Jacek Gliński
  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii
 45. prof. dr hab. Jolanta Gromadzińska
  Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Zakład Toksykologii i Kancerogenezy
 46. prof. Karol Lesław Grela
  Instytut Polskiej Akademii Nauk
 47. Katarzyna Małgorzata Gobis
  Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej; Katedra i Zakład Chemii Organicznej
 48. prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz
  Instytut Farmaceutyczny, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
 49. prof. dr hab. Maria Grzeszczyk
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
 50. prof. dr hab. Teresa Grzybek
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Energetyki i Paliw; Katedra Technologii Paliw
 51. prof. dr hab. Hanna Maria Gulińska
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii; Zakład Dydaktyki Chemii /li>
 52. prof. dr hab. Jerzy Kazimierz Hanuza
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny; Instytut Chemii i Technologii Żywności
 53. dr hab. inż. Andrzej Huczko
  Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii
 54. prof. dr hab. inż. Stefan Jankowski
  Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny; Instytut Chemii Organicznej
 55. prof. dr hab. Bronisław Jańczuk
  Katedra Chemii Fizycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 56. dr hab. Inż. Janina Kabatc
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Technologii i Inżynierii
 57. prof. dr hab. Piotr Kachlicki
  Instytut Genetyki Roślin PAN
 58. dr hab. Karol Michał Kacprzak
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii; Pracownia Stereochemii Organicznej
 59. prof. zw. dr hab. inż. Paweł Kazimierz Kafarski
  Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny; Wydziałowy Zakład Chemii Bioorganicznej
 60. dr hab. Małgorzata Karolus
  Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Nauki o Materiałach
 61. prof. dr hab. Franciszek Kasprzykowski
  Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
 62. prof. dr hab. Aleksander Koll
  Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
 63. dr hab. inż. Aleksandra Kołodziejczyk
  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Medycznej
 64. prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
  Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny; Katedra Chemii Organicznej
 65. prof. dr hab. Marek Kojdecki
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Cybernetyki; Instytut Matematyki i Kryptologii
 66. dr Edyta Kostrzewa-Susłow
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Nauk o Żywności; Katedra Chemii
 67. prof. dr hab. inż. Małgorzata Kotulska
  Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii medycznej i Pomiarowej
 68. prof. dr hab. Teresa Kowalik-Jankowska
  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii
 69. prof. Zygmunt Kowalski
  Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej, Politechnika Krakowska
 70. prof. dr hab. Anna Kozioł
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Wydział Chemii; Zakład Krystalografii
 71. prof. dr hab. czł. koresp. PAN Henryk Kozłowski
  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii
 72. prof. dr hab. Adam Kraszewski
  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
 73. prof. dr hab. Stanisław Krompiec
  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 74. prof. dr hab. Bogusław Kryczka
  Uniwersytet Łódzki; Wydział Chemii; Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej
 75. prof. zw. dr hab. Tadeusz M. Krygowski
  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
 76. dr Małgorzata Krasodomska
  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Zakład Chemii Organicznej
 77. prof. dr hab. czł. Koresp. PAN Włodzimierz Krzyżosiak
  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych
 78. prof. dr hab. Paweł Grzegorz Krysiński
  Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii
 79. prof. dr hab. Andrzej Książczak
  Politechnika Warszawska; Wydział Chemiczny; Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych
 80. dr hab. Maciej Kubicki
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii; Zakład Krystalografii
 81. prof. dr hab. Aleksandra Kubicz
  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Przyrodniczych; Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej
 82. prof. dr hab. Przemysław Kubisa
  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 83. prof. dr hab. Paweł Kulesza
  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
 84. prof. dr hab. Stanisław Lamparski
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii; Zakład Chemii Fizycznej
 85. prof. zw. dr hab. Zdzisław Latajka
  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii
 86. prof. dr hab. Stanisław Leśniak
  Uniwersytet Łódzki; Wydział Chemii, Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej
 87. prof. dr hab. Zbigniew Leśnikowski
  Instytutu Biologii Medycznej PAN
 88. prof. dr hab. Jarosław Lewkowski
  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii
 89. prof. dr hab. Beata Liberek
  Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii; Katedra Chemii Organicznej
 90. prof. dr hab. Teodozja Lipińska
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Chemii
 91. prof. dr hab. Stefan Lis
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Chemii
 92. prof. dr hab. Jerzy Lisowski
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
 93. prof. dr hab. Wiesław Łasocha
  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii; Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki
 94. prof. dr hab. Eugeniusz Antoni Łągiewka
  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
 95. dr hab. Bogusława Maria Łęska
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii; Zakład Chemii Supramolekularnej
 96. prof. dr hab. inż. Maria Madej-Lachowska
  Polska Akademia Nauk, Instytut Inżynierii Chemicznej
 97. prof. dr hab. Wojciech Macyk
  Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii UJ
 98. prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Bogusław Major
  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków
 99. prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Wiktor Maranda
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Nowych Technologii i Chemii
 100. dr hab. Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
 101. dr Agata Markowska-Szczupak
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
 102. dr Agnieszka Masajada
  Politechnika Wrocławska, Instytut Fizyki
 103. dr hab. inż. Witold Zygmunt Mielcarek
  Instytut Elektrotechniki
 104. prof. dr hab. Roman Mieczysław Mierzecki
  Polska Akademia Nauk; Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych; Komitet Historii Nauki i Techniki
 105. dr hab. Jan Milecki
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii; Pracownia Spektrochemii Organicznej
 106. dr hab. inż. Karol Mińkowski
  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiegoi
 107. prof. dr hab. Konrad Misiura
  Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
 108. prof. dr hab. Andrzej Molski
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Chemii; Pracownia Dynamiki Procesów Fizykochemicznych
 109. prof. dr hab. inż. Jan Mosio-Mosiewski
  Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
 110. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski
  Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny
 111. prof. dr hab. Jacek Młynarski
  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
 112. dr. hab. Robert Musioł
  Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Instytut Chemii
 113. dr hab. inż. Janusz Nowicki
  Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
 114. prof. dr hab. Krystyna Nowińska
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Chemii, Zakład Katalizy Heterogenicznej
 115. prof. dr hab. Agnieszka Olejniczak
  Instytutu Biologii Medycznej PAN
 116. prof. dr hab. inż. Aleksandra Barbara Olma
  Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny; Instytut Chemii Organicznej
 117. dr Marcina Olszewski
  Politechnika Gdańska, Katedra Mikrobiologii
 118. dr inż. Joanna Ortyl
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej; Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej
 119. prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
 120. prof. dr hab. inż. Ryszard Józef Ostaszewski
  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
 121. prof. dr hab. Bogdan Pałosz
  Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 122. prof. dr hab. Andrzej Parczewski
  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi; Komitet Chemii Analitycznej
 123. prof. dr hab. czł. koresp. PAN Stanisław Penczek
  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 124. prof. dr hab. inż. Juliusz Pernak
  Politechnika Poznańska; Wydział Technologii Chemicznej; Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
 125. prof. dr hab. Anna Pielesz
  Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych, Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
 126. prof. dr hab. Marek Pietraszkiewicz
  Polska Akademia Nauk w Warszawie, Instytut Chemii Fizycznej
 127. prof. dr hab. Adam Andrzej Pietraszko
  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN
 128. prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski
  Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny; Wydziałowy Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
 129. dr hab. Piotr Piszczek
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii
 130. prof. dr hab. inż. Wioletta Anna Podgórska
  Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 131. prof. dr hab. Florian Paweł Pruchnik
  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii
 132. prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń
  Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny; Katedra Chemii Organicznej
 133. dr hab. Michał Rachwalski
  Uniwersytet Łódzki; Wydział Chemii; Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej
 134. prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki
  Politechnika Warszawska; Wydział Chemiczny; Katedra Chemii i Technologii
 135. prof. dr hab. Krzysztof Rolka
  Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii; Katedra Chemii Bioorganicznej
 136. dr Grzegorz Rusek
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
 137. prof. dr hab. inż. Wojciech Sas
  Politechnika Warszawska; Wydział Chemiczny; Zakład Chemii Organicznej
 138. prof. dr hab. Grzegorz Schroeder
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Chemii; Zakład Chemii Supramolekularnej
 139. prof. dr hab. Ignacy Zenon Siemion
  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii
 140. dr hab. inż. Renata Siedlecka
  Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny; Zakład Chemii Organicznej
 141. prof. dr hab. Wiesława Sikora
  Katedra Fizyki Materii Skondensowanej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 142. prof. dr hab. Jerzy Silberring
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki; Katedra Biochemii i Neurobiologii
 143. prof. dr hab. inż. Jacek Mikołaj Skarżewski
  Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny; Wydziałowy Zakład Chemii Organicznej
 144. prof. dr hab. inż. Wincenty Antoni Skupiński
  Politechnika Warszawska; Wydział Chemiczny; Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych
 145. dr hab. Krzysztof Sobczak
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Biologii; Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologi
 146. prof. dr hab. Jadwiga Sołoducho
  Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny; Wydziałowy Zakład Chemii Medycznej i Mikrobiologii
 147. prof. dr hab. Stanisław Kazimierz Sobiak
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Farmaceutyczny; Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
 148. prof. dr hab. Mirosław Soszyński
  Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska; Katedra Biofizyki Molekularnej
 149. dr hab. inż. Anna Sokół-Łętowska
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż
 150. prof. dr hab. Katarzyna Marta Stadnicka
  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii; Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki
 151. prof. dr hab. Janusz Wojciech Stafiej
  Instytut Chemii Fizycznej PAN
 152. prof. dr hab. Jacek Antoni Stawiński
  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 153. dr hab. Piotr Tadeusz Stefanowicz
  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii
 154. prof. dr hab. Maciej Stobiecki
  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 155. prof. dr hab. Wiesław Stanisław Stręk
  Polska Akademia Nauk, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
 156. dr hab. Przemysław Marek Starynowicz
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
 157. prof. zw. dr hab. Zbigniew Szewczuk
  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii
 158. prof. dr hab. Maciej Szmitkowski
  Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 159. prof. dr hab. Anna Szmyrka-Grzebyk
  Polska Akademia Nauk, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych prof. dr hab. Artur Terzyk
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Chemii
 160. prof. dr hab. Marek Tkacz
  Instytut Chemii Fizycznej PAN, Zakład Fizykochemii Ciała Stałego
 161. prof. dr hab. Vinh Hung Tran
  Polska Akademia Nauk, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
 162. prof. zw. dr hab. inż. Janusz Tadeusz Trawczyński
  Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny; Zakład Chemii i Technologii Paliw
 163. prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Witold Trochimczuk
  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Wydziałowy Zakład Materiałów Polimerowych i Węglowych
 164. dr hab. Lilianna Trynda-Lemiesz
  Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej; Katedra i Zakład Chemii Analitycznej
 165. prof. zw. dr hab. Anna Maria Trzeciak
  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii
 166. prof. dr hab. Tadeusz Trziszka
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności
 167. prof. dr hab. Ilona Turowska-Tyrk
  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 168. dr inż. Maria Tynek
  Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny; Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności
 169. dr Katarzyna Elżbieta Wajda-Hermanowicz
  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii
 170. prof. dr hab. Monika Ewa Waksmundzka-Hajnos
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej; Katedra Chemii
 171. prof. dr hab. Maciej Wiśniewski
  Politechnika Poznańska; Wydział Technologii Chemicznej; Instytut Technologii i Inżynierii Chemiczne
 172. Prof. dr hab. Ewa Witek
  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii; Zakład Technologii Chemicznej
 173. prof. dr hab. Krzysztof Wozniak
  Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii
 174. prof. dr hab. Zbigniew Krzysztof Wróbel
  Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicznej
 175. prof. dr hab. Monika Wujec
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej; Katedra i Zakład Chemii
 176. dr hab. inż. Paweł Zagrodzki
  Uniwersytet Jagielloński; Collegium Medicum; Wydział Farmaceutyczny; Zakład Bromatologii
 177. prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak
  Politechnika Śląska, Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii

Subscription

The "Wiadomości Chemiczne" is published by the Polish Chemical Society (PTCH). Each year volume consists of six issues with subscription prices for 2016 as follows:
 • institutions and inividual subscribers - 231 zł (PL) (220 zł +5% vat)
 • libraries of primary and secondary schools - 100 zł (PL)
  Customers should make payments on
  BANK PEKAO S.A.
  Oddział we Wrocławiu
  pl. Powstańców Śl. 9, 50-950 Wrocław
  Redakcja "Wiadomości Chemicznych"
  NRB 48 1240 6670 1111 0000 5649 8781

 • members of PTCH (Polish Chemical Society) - 20 zł (PL)


  Members of PTCH should make payments on

  PTCH Warszawa, ul. Freta 16
  Bank BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290

Back   |  Home page

 

REGULAMIN I INFORMACJE DLA AUTORÓW PUBLIKUJĄCYCH
W CZASOPIŚMIE „WIADOMOŚCI CHEMICZNE”

1. Informacje ogólne

„Wiadomości Chemiczne” są recenzowanym czasopismem naukowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które publikuje przede wszystkim artykuły przeglądowe. Ponadto publikowane są tutaj inne wartościowe materiały o charakterze edukacyjno-informacyjnym takie jak: artykuły oparte na pracach doktorskich lub habilitacyjnych, które zostały wyróżnione przez Rady Wydziałów, przed którymi toczyły się odpowiednie procesy; materiały informacyjne na temat uczonych oraz jednostek naukowych/firm chemicznych lub pokrewnych chemii; materiały o aktualnych osiągnięciach w szeroko pojętych naukach chemicznych.

Dodatkową ofertę Wydawnictwa stanowią dwie odrębne serie, „Biblioteka Wiadomości Chemicznych” oraz seria „Habilitacje”. W serii „Biblioteka Wiadomości Chemicznych” publikowane są dłuższe artykuły przeglądowe lub monografie poświęcone ważnym i aktualnym problemom współczesnej chemii, w ramach serii wydawniczej pod nazwą „Habilitacje” mogą być publikowane prace habilitacyjne z obszaru chemii. Zważywszy, że zgodnie z ustawą, dopuszczalne jest przedstawianie rozpraw habilitacyjnych albo w formie monografii, albo w formie pliku powiązanych publikacji, poprzedzonych omówieniem w języku polskim (tzw. autoreferatem), Redakcja przewiduje drukowanie obydwu tych wariantów. Autorzy, którzy chcieliby takie prace napisać, powinni wcześniej skontaktować się z Redakcją, a następnie przesłać wstępnie przygotowaną publikację (redagowaną na wzór artykułów w czasopiśmie „Wiadomości Chemicznych”) lub informację na temat przygotowywanej pracy – tytuł przygotowywanej publikacji, przybliżoną liczbę stron, tabel, rysunków. W chwili obecnej Redakcja nie posiada środków na finansowanie prac w serii „Biblioteka Wiadomości Chemicznych” oraz serii „Habilitacje”. W zależności od sytuacji finansowej Wydawnictwa, Redakcja zastrzega sobie prawo negocjacji kosztów druku z autorami lub Instytucjami zlecającymi druk.

„Wiadomości Chemiczne” znajdują się na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zawartość czasopisma dostępna jest zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej. Elektroniczny dostęp do pełnych tekstów prac jest możliwy poprzez stronę Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej, http://www.dbc.wroc.pl/. Anglojęzyczne streszczenia wszystkich opublikowanych prac są dostępne na stronie internetowej „Wiadomościach Chemicznych”, http://old.pages.wchuwr.pl/wiadchem.html. Czasopismo od wielu lat jest indeksowane/abstraktowane w dwóch bazach danych (Chemical Abstracts oraz AGRO), a od roku 2012 zostały umieszczone w bazie Polskiej Bibliografii Naukowej, https://pbn.nauka.gov.pl/journals/24384.

2. Informacje dla autorów na temat wymagań i zasad publikowania prac

3. Koszty

Autorzy czasami mogą ponosić częściowe koszty wydania swoich artykułów. Tak jest w przypadku tzw. stron nadliczbowych tj. powyżej 25 stron. Za każdą rozpoczętą nadliczbową stronę jest naliczana opłata w wysokości około 50 zł. Najczęściej kwota ta pokrywana jest z funduszy pozyskiwanych przez Autorów lub przez Wydziały które wspomagają wydawanie „Wiadomości Chemicznych”. Niezależnie od rodzaju pracy opłata pobierana jest również za kolorowe rysunki i wykresy (zgodnie z faktycznym kosztem druku). Redakcja zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat, w zależności od wielkości dofinansowania z MNiSW oraz wypracowanych środków własnych. Faktura wystawiana jest po ukazaniu się pracy.

W przypadku prac w serii „Biblioteka Wiadomości Chemicznych” oraz „Habilitacje”, Redakcja nie posiada środków na finansowanie i zastrzega sobie prawo negocjacji kosztów druku z autorami lub Instytucjami zlecającymi druk.

4. Informacje szczegółowe dotyczące przygotowania maszynopisu do druku

4.1 Wymagania merytoryczne

Tekst należy napisać zwięźle, prostym stylem, według zasad pisowni polskiej, z zachowaniem poprawnego i obowiązującego nazewnictwa fachowego. Nie należy zamieszczać nadmiaru szczegółów odsyłając Czytelnika do piśmiennictwa oryginalnego, które to powinno uwzględniać najnowsze informacje, dotyczące napisanej pracy. Literaturę należy cytować ze źródeł oryginalnych.

4.2 Wymagania techniczne składu tekstu

W przypadku prac współfinansowanych przez autorów, liczba stron oraz forma kolorystyczna manuskryptu nie jest ograniczona (wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie z Redakcją).

4.3 Materiały jakie należy przygotować w celu przesłania pracy do Redakcji

Przed podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu pracy do druku w celu oceny merytorycznej należy przesłać jeden plik kompletnej pracy zredagowany zgodnie z wymaganiami Redakcji. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji i po ustosunkowaniu się do uwag Recenzenta oraz Redakcji należy przesłać ostateczną wersję pracy w następującej postaci:

Prace nie odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom nie będą przyjmowane do druku. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek stylistycznych i skrótów. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty artykułu i jego zwrotu do Redakcji w ciągu kilku dni od otrzymania.
Na etapie przygotowania szczotki, w przypadku przesyłania prac z kolorowymi stronami prosimy o zaznaczenie, stron które w formie druku mają być czarno-białe. Brak tej czynność może skutkować wystawieniem faktury za wydruk kolorowych stron. W przypadku zmian kolorowych rysunków na czarno białe prosimy również o zasygnalizowanie, że w postaci elektronicznej, życzą sobie Państwo wersję w kolorze.
Autor wskazany w liście przewodnim jako osoba kontaktowa otrzymuje drogą elektroniczną plik opublikowanej pracy w formacie pdf.
Prace prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: beata.swiatek-tran@chem.uni.wroc.pl lub wchem@chem.uni.wroc.pl, zaś dokumenty wymagające podpisów autorów (np. list intencyjny, oświadczenia autorów, kopie zgody na przedruk potwierdzone za zgodność z oryginałem) pocztą tradycyjną na adres Redakcji.

Redakcja „Wiadomości Chemicznych”


Adres Redakcji:
Zdzisław Latajka
Redaktor Naczelny
Redakcja Wiadomości Chemicznych
ul. F. Joliot-Curie 14,
50-383 Wrocław
 
Poczta elektroniczna:
Beata Świątek-Tran (przyjmowanie prac, korekta oraz korespondencja z autorami i recenzentami)
beata.swiatek-tran@chem.uni.wroc.pl, tel. 693082525
Barbara Latko (finanse, kolportaż)
wchem@chem.uni.wroc.pl, tel. 71 3757311
Kazimiera Lukjan (faktury)
kazimiera.lukjan@chem.uni.wroc.pl, tel. 71 3757365
 
 

Sprzedaż wysyłkowa publikacji jest prowadzona przez Redakcję.

Informujemy, że są u nas do nabycia bieżące zeszyty "Wiadomości Chemicznych" oraz następujace pozycje "Biblioteki Wiadomości Chemicznych":

 1. Nomenclature of Steroids, Jacek W. Morzycki, Wojciech J. Szczepek. NAKŁAD WYCZERPANY - dostępna wersja elektroniczna.
 2. Nomenklatura chemii nieorganicznej (Zalecenia 1990), red. Z.Stasicka, cena 25 zł.
 3. Nomenklatura związków chemicznych. Poradnik dla nauczycieli, Z.Kluz, M.Późniczek, cena 10 zł.
 4. Podstawowa terminologia stereochemii (Zalecenia 1996). Słownik podstawowych terminów w nauce o polimerach (Zalecenia 1996), red. O.Achmatowicz, B.Szechner P.Kubisa, cena 12 zł.
 5. Nomenklatura weglowodanów (Zalecenia 1996), tłum. I red. T.Sokołowska i A.Wiśniewski, cena 18 zł.
 6. Bronisław Radziszewski i lwowska szkoła chemii organicznej, I.Z.Siemion, cena 18 zł.
 7. Fizykochemia molekuł zamkniętych w zeolitach I zol-żelach, K.Maruszewski, cena 18 zł.
 8. Uporządkowane materiały mezoporowate, red. B.Burczuk, cena 18 zł.
 9. Skorygowana nomenklatura rodników, jonów, jonorodników i podobnych indywiduów chemicznych (Zalecenia 1993), red. T.Sokołowska i A.Wiśniewski, cena 15 zł.
 10. Lutum sapientiae, czyli Notatek chaotycznych część pierwsza, I.Z.Siemion, cena 18 zł.
 11. Ruchliwość jonów w podwójnych układach stopionych soli - cena
 12. Bibliografia "Wiadomości Chemicznych za lata 1998-1997, cena 3 zł.
 13. Nanomateriały, red. D.Hreniak, W.Łojewski, W.Stręk, M.Suszyńska, cena 25 zł.
 14. Glossary of Class Names of Organic Compounds and Reactive Intermediates Based on Structure tłumaczenie: F. Kaźmierczak, J. Gawroński, cena 16 zł.
 15. Ogniwa paliwowe. Nowe kierunki rozwoju , cena 20 zł.
 16. Oddziaływanie leków nowotworowych z białkami osocza i wybranymi białkami wewnątrzkomórkowymi, Lilianna Trynda-Lemiesz, cena 18 zł. NAKŁAD WYCZERPANY - dostępna wersja elektroniczna.
 17. Od substancji prostych do życia. Świat RNA - początki życia na ziemi, Zdzisław Chilmonczyk, cena 18 zł. NAKŁAD WYCZERPANY - dostępna wersja elektroniczna.
 18. Profesor Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska 1908-1991, Opracowanie: J. J. Ziółkowski, cena 12 zł.
 19. Chemia koordynacyjna w Polsce. Część I, cena 17.50 zł.
 20. Chemia koordynacyjna w Polsce. Część II, cena 17.50 zł.
 21. Chemosensory Optyczne oraz Materiały Rozpoznawcze dla Jonów Metali w Roztworach, Krzysztof Kledzik, cena 22 zł.
 22. Obliczenia teoretyczne stałej ekranowania magnetycznego i stałych sprzężeń spinowo-spinowych, Teobald Kupka, cena 20 zł.

Zamawiane pozycje wysyłamy na koszt zamawiającego.
Zamówienia prosimy kierować na adres:
      Redakcja "Wiadomości Chemicznych"
      ul. F. Joliot-Curie 14
      50-383 Wrocław

lub na adres E-mail:
       WCHEM@WCHUWR.CHEM.UNI.WROC.PL
Opłaty należy wnosić na konto:

BANK PEKAO S.A.
Oddział we Wrocławiu
pl. Powstańców Śl. 9, 50-950 Wrocław
Redakcja "Wiadomości Chemicznych"
NRB 48 1240 6670 1111 0000 5649 8781

Back   |     Back to HomePage

   T. Cukierda, last changes: