Regulamin Laboratorium LW-9

1. Rodzaj wykonywanych analiz

Laboratorium  spektroskopii  ramanowskiej dysponuje spektrometrem Jobin-Yvon T64000 do pomiaru dyspersyjnych widm Ramana i spektrometrem Nicolet Magna 860 pozwalającym rejestrować widma interferometrycznie. Spektrometr dyspersyjny wyposażony jest w mikroskop. Widma mogą być wzbudzane linią 514.5 lub 647 nm lasera argonowo-kryptonowego w przypadku pierwszego z wymienionych spektrometrów i linią 1064 nm  lasera Nd-Yag w przypadku spektrometru fourierowskiego.

W Laboratorium wykonywane są pomiary widm próbek stałych, cieczy i roztworów w temperaturze pokojowej i temperaturach podwyższonych w zakresie do 100 oC.

2. Czas pracy

Laboratorium pracuje od poniedziałku do piątku w godz.  9 - 14

3. Zasady użytkowania wszystkich urządzeń znajdujących się w laboratorium

- Laboratorium wykonuje pomiary przeglądowych widm Ramana zlecone przez pracowników i doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

- Pojedyncze widma rejestruje operator. 

- Serie widm może rejestrować przeszkolony pracownik lub doktorant.

- Widma nietypowe, w szczególności wymagające dodatkowego wyposażenia, mogą być rejestrowane po uzgodnieniu warunków z kierownikiem Laboratorium.

-           Magistranci mogą prowadzić pomiary wyłącznie pod nadzorem opiekuna pracy magisterskiej, po uzgodnieniu z kierownikiem Laboratorium.

4. Uprawnienia i obowiązki operatora

- Operator dba o prawidłowe wykorzystanie urządzeń znajdujących się w Laboratorium.

- Rejestruje widma pojedynczych próbek.

- Pomaga doktorantom i pracownikom, którzy samodzielnie zapisują widma.

-           Operator może odmówić rejestracji widma próbki niebezpiecznej.  

5. Zasady szkolenia pracowników i doktorantów, zasady samodzielnego wykonywania pomiarów

Szkolenia pracowników i doktorantów będą organizowane w miarę potrzeb zgłaszanych kierownikowi Laboratorium.

6. Sposób przygotowania i dostarczania próbek

Próbki należy dostarczać operatorowi w probówkach szklanych, przykładowe ich rodzaje można zobaczyć w Laboratorium.

7. Sposób rejestracji i ustalania kolejki

Czas na pomiary serii widm można rezerwować z wyprzedzeniem tygodnia wpisując swoje dane i czas pomiarów w kalendarzu w p.06A.

-    Widma pojedynczych próbek rejestruje operator dwa razy w tygodniu poza ogólną kolejką.

-           Użytkownik może zająć wcześniejsze, wolne terminy, nie więcej jednak niż dwa dni w ciągu tygodnia.

-           Poza kolejnością wykonywane są pomiary w czasie zajęć ze studentami. Ich termin wpisuje kierownik pracowni w pierwszych trzech tygodniach semestru.

8. Sposób odbioru danych pomiarowych

Wyniki pomiarów, zapisane w określonym przez użytkownika formacie, można odebrać osobiście w pokoju 06A. Na życzenie osoby zainteresowanej operator może je przesłać na podany adres poczty elektronicznej.

 

Back