Regulamin laboratorium LW-8

1.         Rodzaj analiz wykonywanych w laboratorium

1.Laboratorium wykonuje pomiary kalorymetryczne typu DSC (metodą kompensacji mocy) na przyrządzie PERKIN ELMER DSC7 w zakresie temperatur od -180°C do 300°C.

2.Laboratorium wykonuje pomiary termograwimetryczne (TG) oraz jednocześnie kalorymetryczne (DTA) na przyrządzie SETARAM SETSYS w zakresie temperatur od pokojowej (~50°C) do 1400°C w atmosferze azotu lub powietrza (60% N2 i 40% O2).

2.         Czas pracy

730 - 1530

 Próbki pomiarowe są przyjmowane w godzinach od 8°° do 15°°.

3.         Zasady użytkowania wszystkich urządzeń znajdujących się w laboratorium

W Laboratorium są wykonywane pomiary zlecone i prowadzone sa  zajęcia dydaktyczne dla  studentów starszych lat studiów chemicznych.

Przyrządy obsługuje operator. Osoby w szczególny sposób zainteresowane pomiarami, po przeszkoleniu, mogą samodzielnie wykonywać pomiary.

4.    Uprawnienia i obowiązki operatora

       Operator obsługuje przyrządy, przyjmuje próbki, wydaje wyniki.

5.  Zasady szkolenia pracowników i doktorantów, zasady samodzielnego wykonywania pomiarów

       Osoby zainteresowane samodzielnymi pomiarami mogą zostać przeszkolone w obsłudze przyrządów, po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania u kierownika Laboratorium. Osoby te mogą prowadzić samodzielnie pomiary.

6.       Sposób przygotowania i dostarczania próbek

W obu stosowanych metodach używa się naważek o masie do 10 mg.

Do pomiarów kalorymetrycznych DSC należy dołączyć informację o temperaturze topnienia związku. Próbki sublimujące, rozkładające się oraz reagujące z Al nie są mierzone ze względu na możliwość uszkodzenia przyrządu.

Osoby mierzące TG zobowiązane są do oczyszczenia we własnym zakresie celek pomiarowych metodą uzgodnioną z operatorem pracowni. Naczyńko po oczyszczeniu musi być oddane do godziny 15°°.

7.       Sposób rejestracji i ustalania kolejki na pomiary

Każda próbka przyniesiona na pomiary jest rejestrowana w księdze pomiarów. Pomiary są wykonywane zgodnie z tą kolejnością. Wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach (próbki nietrwałe, konferencje), przyjmowane są próbki do pojedynczych pomiarów w trybie natychmiastowym.

8.       Sposób odbioru danych pomiarowych

Wyniki pomiarów oddawane są na nośnikach cyfrowych w postaci surowego wyniku pomiarów. Na życzenie wynik może być opracowany i oddany w postaci dokumentu wydrukowanego.

 

Back