Regulamin Laboratorium LW-7

1.  Rodzaj analiz wykonywanych w laboratorium

Pracownia wykonuje analizy MS na następujących spektrometrach:

A. Spektrometr mas micrOTOF-Q firmy Bruker ze źródłem jonów ESI

B. Spektrometr mas Apex ultra firmy Bruker ze źródłem jonów ESI oraz MALDI

Wykonywane są także analizy MS/MS z wykorzystaniem różnych technik fragmentacyjnych (CID, SORI i ECD). Analiza może być prowadzona zarówno na substancjach oczyszczonych (np. za pomocą HPLC) jak i mieszaninie substancji.

2.  Czas pracy

Pomiary MS wykonywane są przez operatora w dni powszednie, w godzinach od 12:00 do 16:00. Osoby mające uprawnienia do samodzielnego wykonywania pomiarów mogą wykonywać badania w pozostałym czasie.

1.       Zasady użytkowania wszystkich urządzeń znajdujących się w laboratorium

Pomiary na spektrometrze micrOTOF-Q wykonuje operator, możliwe jest samodzielne wykonywanie pomiarów przez osoby przeszkolone.

Pomiary na spektrometrze Apex ultra wykonują pracownicy z ZB-3 oraz osoby przeszkolone.

4.  Uprawnienia i obowiązki operatora

·         Operator wykonuje widma mas zlecone przez pracowników i doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

·         Operator dba o prawidłowe funkcjonowanie aparatury i terminowo wykonuje wszystkie naprawy i przeglądy.

·         Operator ma prawo do odmowy wykonania pomiarów w następujących przypadkach:

o      Zleceniodawca nie wypełni prawidłowo karty zgłoszenia.

o      Charakter próbki może grozić uszkodzeniem spektrometru (obecność cząstek nierozpuszczalnych, silnych kwasów, wysokie stężenie soli).

o      Istnieje uzasadnione podejrzenie, że zlecona analiza nie służy badaniom naukowym.

 

5.  Zasady szkolenia pracowników i doktorantów, zasady samodzielnego wykonywania pomiarów.

Pracownicy i doktoranci mogą samodzielnie wykonywać pomiary tylko po odbyciu szkolenia zakończonego egzaminem. Szkolenie i egzamin są prowadzone przez kierownika pracowni lub osoby przez niego wyznaczone.

6.  Sposób przygotowania i dostarczania próbek

Do pomiaru ESI-MS przyjmowane są substancje dobrze rozpuszczalne i tworzące jony w lotnych rozpuszczalnikach, takich jak woda, metanol, kwas octowy, tetrahydrofuran i acetonitryl. Roztwory 10-50 μg/ 100μL można dostarczać w jak najmniejszych fiolkach w ilości ok. 100 μL. Roztwory próbek powinny być dostarczone operatorowi pracowni.

Zasady wykonania pomiarów MALDI-MS zainteresowani ustalają z kierownikiem laboratorium.

7.  Sposób rejestracji i ustalania kolejki na pomiary

Warunkiem przyjęcia próbki do analizy jest złożenie wypełnionej karty zamówienia, dostępnej na stronie internetowej http://lw9.stud.wchuwr.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=31

Operator wykonuje analizy w kolejności składanych zleceń.

8.  Sposób odbioru danych pomiarowych

Zleceniodawca może otrzymać widmo masowe wydrukowane na papierze lub w formie elektronicznej. Widmo w postaci elektronicznej będzie można skopiować na niezapisaną płytę DVD (lub CD) dostarczoną przez zleceniodawcę. Widma można analizować za pomocą oprogramowania Compass DataAnalysis firmy Bruker, zainstalowanego na komputerze znajdującym się czytelni czasopism w Bibliotece Wydziału Chemii U.Wr.

 

Back