Regulamin Laboratorium LW-6

1. Rodzaj analiz wykonywanych w laboratorium

  Laboratorium spektroskopii w podczerwieni wykonuje następujące pomiary standardowe: 

a. widm transmisyjnych w zakresie średniej podczerwieni: 4000-200 cm-1

b. widm  transmisyjnych w zakresie dalekiej podczerwieni   750-100 cm-1

c. widm refleksyjnych mierzonych techniką ATR

d. widm refleksyjnych mierzonych techniką DRIFT

Standardowe pomiary widm transmisyjnych wykonywane są w temperaturze pokojowej dla próbek w fazie ciekłej i stałej na jednym z trzech przyrządów znajdujących się w pracowni: Bruker 113v, Bruker 66, Specord 80.

Istnieje możliwość wykonywania pomiarów w fazie gazowej i w niskich temperaturach, ale pomiary te wymagają uzgodnienia z opiekunem naukowym pracowni.

2. Czas pracy

 Laboratorium pracuje w godzinach od 8:00 do 22:00 w zależności od zapotrzebowania na pomiary. Operator wykonuje pomiary w godzinach 8:00 – 15:00, po godz. 15:00 pomiary wykonują samodzielnie przeszkoleni pracownicy i doktoranci.

Pomiary widm transmisyjnych w zakresie średniej i dalekiej podczerwieni przeprowadzane są codziennie; natomiast pomiary widm refleksyjnych odbywają się na ogół dwa razy w miesiącu (jeden lub dwa dni) w zależności od zapotrzebowania.

3. Zasady użytkowania urządzeń znajdujących się w laboratorium.

Operator może korzystać z całego wyposażenia pracowni za wyjątkiem przystawek do pomiarów za pomocą techniki matryc niskotemperaturowych; pomiary za pomocą tej techniki wykonują pracownicy Zespołu ZB4.

4. Obowiązki  operatora:

a. Wykonywanie pomiarów widm standardowych wg kolejności zgłoszeń.

b. Dostarczenie widm w formie papierowej lub elektronicznej pracownikom i doktorantom  

    oraz informowanie o ewentualnych cechach szczególnych dostarczonych próbek (np.  

    trudności w otrzymaniu jednorodnej zawiesiny itp.).

c. Prowadzenie książki pomiarów.

d. Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie spektrometrów tj. sprawdzanie i justowanie   

    sygnału, chłodzenia źródła, przepływu suchego azotu (Bruker 66) lub próżni (Bruker 113v)  

    itp.

e. Dbałość o wyposażenie pracowni i zaopatrzenie pracowni we wszystkie niezbędne 

    materiały potrzebne do prawidłowego funkcjonowania pracowni.

f. Zgłaszanie wszystkich usterek i wad spektrometrów oraz innych urządzeń znajdujących się 

    w pracowni opiekunowi pracowni.

g. Kontakt z serwisem.

h. Organizowanie szkoleń dla pracowników planujących samodzielne wykonywanie 

    pomiarów.

i. Dbałość o czystość w pracowni.

   Uprawnienia operatora:

a. odmowa wykonania pomiaru jeśli próbka jest silnie toksyczna lub w inny sposób stanowi

   zagrożenie dla ludzi albo może spowodować uszkodzenie spektrometru.

b. zakaz samodzielnego wykonywania pomiarów przez pracownika lub doktoranta, który nie 

   przestrzega regulaminu pracowni. Ten punkt wymaga również zgody opiekuna pracowni.

5. Zasady szkolenia pracowników i doktorantów, zasady samodzielnego wykonywania  

   pomiarów.

   Szkolenie jest prowadzone przez operatora laboratorium i może dotyczyć pojedynczych zgłoszeń. Prowadzenie samodzielnych pomiarów przez pracowników jest zalecane w  przypadku jeżeli metoda spektroskopii FTIR jest główną albo jedną z głównych metod, którą posługuje się pracownik lub doktorant. W przypadku, jeżeli pomiary wykonywane są dość sporadycznie, lepiej je powierzyć doświadczonemu operatorowi.

6. Sposób przygotowania i dostarczania próbek

   Próbki należy dostarczyć w ogólnie dostępnych naczyńkach bezpośrednio do pracowni. Próbki powinny być suche. Należy poinformować operatora o takich właściwościach  badanych próbek, jak   higroskopijność, wybuchowość, stabilność, reaktywność i toksyczność. Do pomiarów w  pastylce KBr wystarczy kilka mg próbki, do pomiarów w  zawiesinie nujolu ca. 0.1 g.

7. Sposób rejestracji i ustalania kolejki na pomiary.

   Termin pomiaru jest ustalany poprzez telefoniczny lub osobisty kontakt z pracownikiem laboratorium i zapis w książce pomiarów.

8. Sposób odbioru danych pomiarowych.

   Wyniki pomiarów można odebrać w laboratorium w godzinach pracy operatora lub operator może przesłać wyniki w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej.

 

Back