Regulamin Laboratorium LW-5

1.      Rodzaj analiz wykonywanych w laboratorium:

W laboratorium znajdują się 2 dwuwiązkowe spektrofotometry Cary 500 i Cary 5 o zdolności rozdzielczej 0.1 nm w UV-vis i 0.2 nm w NIR. Wykonuje się na nich w zakresie spektralnym od 200 do 2700 nm pomiary:

§         widm absorpcyjnych próbek ciekłych oraz stałych w zakresie temperatur od pokojowej do 4.2 K,

§         widm refleksyjnych w temperaturze pokojowej.

2.      Czas pracy:

Laboratorium jest czynne w godzinach pracy operatora od 900 do 1600. W godz. 800–2200 może być użytkowane przez osoby przeszkolene.

3.   Zasady użytkowania wszystkich urządzeń znajdujących się w laboratorium:

Pomiary na spektrofotometrze Cary 500 wykonywane są przez operatora oraz osobę upoważnioną przez opiekuna laboratorium.

Użytkownicy przeszkoleni przez operatora mają możliwość samodzielnego wykonywania pomiarów widm absorpcyjnych i refleksyjnych na starszym aparacie (Cary 5).

Osoby te są odpowiedzialne za stan spektrofotometru w czasie pracy.

Operator jest zobowiązany do sprawdzenia aparatu po ich użytkowaniu.

4.      Uprawnienia i obowiązki operatora:

Operator jest odpowiedzialny za stan aparatury oraz porządek w laboratorium.

5.      Zasady szkolenia pracowników i doktorantów, zasady samodzielnego wykonywania pomiarów

Osoby chcące samodzielnie wykonywać pomiary są szkolone przez operatora w godzinach jego pracy, po wcześniejszym ustaleniu terminu szkolenia.

6.      Sposób przygotowania i dostarczania próbek

Sposób przygotowania i dostarczania próbek jest uzgadniany z operatorem.

7.      Sposób rejestracji i ustalania kolejki na pomiary

Rezerwacja pomiarów odbywa się po uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym z operatorem, a w razie jego nieobecności z opiekunem pracowni drogą elektroniczną. Pomiary w niskich temperaturach wymagają znacznie wcześniejszego uzgodnienia terminu ich wykonania (ok. miesiąca).

8.      Sposób odbioru danych pomiarowych

Dane pomiarowe odbiera się w wersji elektronicznej. Są zapisywane na nośnikach przenośnych dostarczanych przez użytkowników Na życzenie użytkowników mogą być również wydrukowane.

 

Back