Regulamin Laboratorium LW-2

1.      Rodzaj analiz wykonywanych w laboratorium.
Laboratorium wykonuje pomiary magnetometrem SQUID oraz metodami wagowymi: wagą Fraday’a oraz wagą Gouy’a. W pomiarach magnetometrem SQUID bada się zależność namagnesowania próbki od temperatury oraz od przyłożonego pola magnetycznego. W metodach wagowych mierzy się siłę z jaką działa przyłożone pole magnetyczne na próbkę w zależności od temperatury i wartości pola. Wybór  warunków pomiaru należy do osoby zlecającej pomiar.

2.      Czas pracy:
od
7:30 do 15:30. Gdy zaistnieje potrzeba, czas pracy może być zmieniony.

3.      Zasady użytkowania wszystkich urządzeń znajdujących się w laboratorium.
Magnetometr SQUID oraz wagi Faraday’a i Gouy’a obsługiwane są przez operatora i osoby przeszkolone do wykonywania pomiarów daną metodą. Terminy pomiarów ustala operator zgodnie z kolejnością zgłoszeń i specyfiką pomiarów.

4.      Uprawnienia i obowiązki operatora.
Eksploatacja układów pomiarowych zgodnie z zaleceniami producentów. Zapewnienie warunków do uzyskiwania maksymalnych dokładności pomiarów. Przeglądy okresowe. Dbanie o regularne dostawy wymaganych cieczy kriogenicznych oraz materiałów eksploatacyjnych. Prowadzenie dokumentacji pomiarów. Sporządzanie kwartalnych sprawozdań. Dbanie o bezpieczeństwo i sprawne działanie laboratorium. Ustalanie terminów pomiarów. Weryfikacja próbek przygotowanych do pomiarów (pkt. 7).

5.      Zasady szkolenia pracowników i doktorantów, zasady samodzielnego wykonywania pomiarów.
Szkolenie pracowników i doktorantów do samodzielnego wykonywania pomiarów magnetycznych prowadzi opiekun pracowni lub osoba przez niego wyznaczona. Osoby samodzielnie wykonujące pomiary magnetometrem SQUID mogą korzystać z laboratorium jedynie w dniach wolnych od pracy, gdyż są to pomiary całodobowe.

6.      Sposób przygotowania i dostarczania próbek.
Do pomiarów przyjmowane są próbki o masie około 30 mg, starannie osuszone, pozbawione resztek rozpuszczalników oraz roztarte na drobny proszek. Próbki stabilne w czasie są przygotowywane  do pomiarów w laboratorium magnetochemicznym. Mocowanie w układzie pomiarowym przeprowadza operator albo osoba przeszkolona. Próbki wrażliwe na powietrze atmosferyczne należy dostarczać w rurkach kwarcowych w atmosferze gazu neutralnego. Rurki kwarcowe wykonuje zleceniodawca we własnym zakresie zgodnie z zaleceniami producenta. Pełnej informacji udziela operator. Próbki zawierające śladowe ilości rozpuszczalników muszą być umieszczone w rurce kwarcowej z zatopionym końcem.

7.      Sposób rejestracji i ustalania kolejki na pomiary.
Warunkiem przyjęcia próbki do pomiarów jest wstępne zgłoszenie telefoniczne, pocztą elektroniczną lub osobiste oraz  wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej w laboratorium. Zgłoszenie rejestrowane jest w zeszycie ewidencji pomiarów. Kolejność wykonywania pomiarów ustala operator zgodnie z datą otrzymania próbki. Wyjątek stanowią próbki niestabilne w czasie , których pomiar wykonuje  się w dniu dostarczenia w uzgodnionym terminie. Operator może odmówić przyjęcia próbki do pomiarów jeżeli stwierdzi, że próbka może spowodować awarię układu pomiarowego. Dotyczy to przede wszystkim próbek umieszczonych w nieodpowiednich rurkach kwarcowych oraz próbek wydzielających substancje lotne szkodliwe dla układu. Nie wykonuje się pomiarów dla cieczy i substancji galaretowatych.

8.      Sposób odbioru danych pomiarowych.
Wyniki pomiarów zapisywane są w plikach z rozszerzeniem DAT. Mogą one być zapisywane na dyskietkach lub przenośnych pamięciach USB dostarczonych przez użytkowników. Nieodebrane próbki ulegają zniszczeniu po 3 miesiącach od daty wykonania pomiaru.

 

Back