Regulamin Laboratorium LW-12

1.  Rodzaj analiz wykonywanych w laboratorium

Metody chiralooptyczne, do których zalicza się dichroizm kołowy (CD) oraz magnetooptyczne, do których zalicza się magnetyczny dichroizm kołowy (MCD) służą do badania struktury przestrzennej związków chemicznych przy użyciu światła spolaryzowanego. Metody te mogą być wykorzystywane do badań substancji w różnych rozpuszczalnikach i różnych temperaturach, przy różnych wartościach pH oraz w obecności różnych stężeń różnych soli.

Stosowanie metody magnetycznego dichroizmu kołowego (MCD) nie niesie wymogu chiralności badanego związku.

W Laboratorium znajduje się Spektropolarymetr JASCO J-715 z opcją do wykonywania pomiarów CD i MCD w zakresie od 160 do 850 nm, przystawka temperaturowa od -10°C do +110°C oraz pH-metr (Beckman).

Badania metodami CD i MCD przeprowadzane są w roztworach i w ciele stałym (próbka w formie pastylki, kryształu lub filmu). Badania w roztworach mogą być wykonywane w funkcji temperatury.

2.             Czas pracy

8.30 – 15.30

3.  Zasady użytkowania wszystkich urządzeń znajdujących się w laboratorium

Pomiary wykonywane są przez operatora.

4.  Uprawnienia i obowiązki operatora

Obowiązkiem operatora jest wykonywanie pomiarów oraz dbanie o pełną sprawność aparatury. 

5.       Zasady szkolenia pracowników i doktorantów, zasady samodzielnego wykonywania pomiarów

Laboratorium dysponuje jedną osobą (oprócz operatora), która została przeszkolona i w razie potrzeby samodzielnie wykonuje pomiary (np. okres urlopowy operatora). Osoby zainteresowane samodzielnym wykonywaniem pomiarów CD lub MCD, zwłaszcza doktoranci, których realizacja pracy doktorskiej będzie wymagała dużej liczby takich badań zostaną przeszkolone w obsłudze aparatu, po uzyskaniu zgody kierownika Laboratorium. Przeszkoleni doktoranci będą mogli wykonywać pomiary w godzinach popołudniowych.

6.  Sposób przygotowania i dostarczania próbek

Stężenia próbek do badań w roztworach wodnych i niewodnych zależne są od wielkości absorpcji próbki. W przypadku badań kompleksów jonów metali najczęściej stosowane stężenie wynosi 3mM. Objętość próbek jest uzależniona od stosowanego zakresu badawczego od 300-2000 μL. 

Jeśli konieczne jest użycie roztworów buforowych lub związków w postaci soli (soli ligandów lub metali) to najlepsze są aniony chlorkowe i nadchlorany. Siarczany, azotany, fosforany, octany i węglany absorbują kołowo spolaryzowane promieniowanie częstokroć w zakresie istotnym dla badania cech strukturalnych wielu związków (maskowanie efektów).

Można je badać, ale konieczne jest stosowanie bardzo dużych rozcieńczeń lub zminimalizowanie absorpcji rozpuszczalnika poprzez zastosowanie cieńszej kuwety.

7.  Sposób rejestracji i ustalania kolejki na pomiary

Zainteresowani pomiarami zapisują się na nie bezpośrednio u operatora, z wyprzedzeniem do 2 tygodni przed planowanym pomiarem.

8.             Sposób odbioru danych pomiarowych

Wyniki pomiarów wysyłane są pocztą elektroniczną, można je odebrać także osobiście w formie wydruku.

 

Back