Regulamin Laboratorium LW-11

1. Rodzaj analiz wykonywanych w laboratorium:

Laboratorium umożliwia rejestrację widm luminescencji stacjonarnej, czasowo-rozdzielczych widm fluorescencji i fosforescencji oraz krzywych zaników fluorescencji i fosforescencji, w zakresie UV-NIR (200 – 850 nm). Pomiary mogą być wykonywane dla próbek w roztworach i w ciele stałym w zakresie temperatur 77 – 420 K.

2. Czas pracy laboratorium:

Operator wykonuje zlecone pomiary dwa dni w tygodniu, w godzinach od 8.00 do 15.00. Osoby uprawnione do wykonywania samodzielnych pomiarów mogą wykorzystywać laboratorium w godzinach pracy Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (od 6.00 do 22.00), a za pisemną zgodą dziekana i kierownika laboratorium również w dni wolne od pracy.  

3. Zasady użytkowania wszystkich urządzeń znajdujących się w laboratorium:

Badania zlecane wykonywane są przez operatora pracującego 2 dni w tygodniu. Osoba zlecająca może być obecna w pracowni w czasie wykonywania pomiarów.

4. Uprawnienia i obowiązki operatora:

 Do obowiązków operatora należy systematyczna kontrola jakości pracy spektrometru, zapewnienie dostaw ciekłego azotu do pomiarów niskotemperaturowych, przygotowanie harmonogramu i wykonywanie zleconych pomiarów. Operator przeprowadza również szkolenia osób zamierzających przeprowadzać samodzielne pomiary oraz sprawuje opiekę nad ich pracą. Operator kontroluje prowadzenie prawidłowej ewidencji wykonywanych pomiarów oraz w przypadku badań zewnętrznych współpracuje z Działem Finansowym Wydziału Chemii celem rozliczenia prac.  Operator ma prawo przebywać w laboratorium w czasie pomiarów wykonywanych przez samodzielnych użytkowników jak również kontrolować właściwe używanie przyrządów,  programów numerycznych i sposobu przygotowywania próbek.

5. Zasady szkolenia pracowników i doktorantów, zasady samodzielnego wykonywania pomiarów:

Szkolenia dla pracowników i doktorantów chcących samodzielnie wykonywać pomiary jest przeprowadzane przez operatora lub kierownika laboratorium.  Osoby po odbyciu szkolenia wykonują pomiary pod opieką operatora lub innej osoby upoważnionej przez kierownika aż do czasu otrzymania upoważnienia do w pełni samodzielnej pracy, potwierdzonej wpisem w dzienniku laboratoryjnym.

6. Sposób przygotowania i dostarczania próbek:

Roztwory do pomiarów wykonywanych przez  operatora powinny być dostarczone  w szczelnie zamykanych naczyniach o objętości około 10  ml, Próbki stałe powinny być dostarczane w szczelnie zamykanym pojemniku.  Próbki powinny być opatrzonych etykietą zawierającą: nazwisko zlecającego i nazwę ZB, nazwę lub kod próbki, oraz w przypadku roztworów stężenie próbki i nazwę użytego rozpuszczalnika. W przypadku nieobecności przy pomiarze, należy podać dodatkowe informacje dotyczące: żądanych eksperymentów (widmo emisji, wzbudzenia, pomiary czasów zaniku emisji, ...), zakresu pomiarowego oraz innych szczegółów (np. długość fali wzbudzenia i/lub emisji, temperatura pomiaru).

 Operatorowi powinny być udzielone wszelkie informacje dotyczące ewentualnej toksyczności i warunków przechowywania próbek dostarczanych do Laboratorium. Próbki powinny być odebrane najpóźniej w ciągu 6 tygodni od wykonania pomiaru, po tym czasie zostaną one przekazane do utylizacji.

Użytkownicy wykonujący samodzielne pomiary powinni przygotować rozwory w zamykanych korkiem prostopadłościennych kuwetach do pomiarów fluorescencyjnych. Należy zwrócić szczególna uwagę aby wkładane do komory pomiarowej spektrofluorymetru kuwety z roztworami były czyste i suche. Wskazane jest, żeby osoby wykonujące dużo pomiarów posiadały własne kuwety.   

Do pomiarów emisji próbek w postaci stałej (proszki) stosuje się specjalną kuwetę będącą na wyposażeniu laboratorium (dwie płytki kwarcowe z odpowiednim wyżłobieniem). Należy zwrócić uwagę na odpowiednie  zabezpieczenie płytek (np. poprzez zaklejenie krawędzi odpowiednią taśmą lub filmem parafinowym) przed wysypaniem się proszku jak również starannie oczyszczenie ich powierzchni w celu uniknięcia zanieczyszczenia komory pomiarowej i optyki aparatu.

Zabronione jest przygotowywanie próbek w pomieszczeniu, w którym znajduje się aparat. Do tego celu służy wydzielone pomieszczenie przygotowawcze. Laboratorium nie posiada dygestorium dlatego wskazane jest aby wykonywaniu dużej ilości pomiarów w roztworach lub stosowaniu rozpuszczalników szkodliwych dla zdrowia przygotować próbki do pomiaru poza laboratorium.

7. Sposób  rejestracji i ustalania kolejki na pomiary:

Czas od 8.00 do 15.00 w poniedziałek jest zarezerwowany na pomiary wykonywane przez operatora. Jednorazowo użytkownik nie może zarezerwować więcej niż 2 dni pomiarowe. Kolejna rezerwacja może być dokonana dopiero po realizacji uprzednio zarezerwowanego pomiaru.

Jeżeli pomiar ma być wykonywany przez operatora to użytkownik powinien zarezerwować poniedziałek jako dzień pomiarowy. Ponieważ często trudno oszacować czas pomiaru, należy dokonać rezerwacji 1 godziny pomiarowej niezależnie od ilości próbek. Grafik pomiarowy zostanie ustalony na podstawie kolejności zgłoszeń. Jeżeli  ilość pomiarów zamówionych jednorazowo przez daną osobę przekroczy 8 godzin pracy operatora, zostaną one automatycznie przesunięte na najbliższy wolny termin poniedziałkowy z odpowiednia adnotacją w kalendarzu rezerwacji.

Czas pomiarowy osoby, która nie zgłosiła się w zarezerwowanym terminie, po upływie 30 minut może zostać przejęty przez innego użytkownika.

8. Sposób odbioru danych pomiarowych

Pliki generowane w trakcie pomiarów mogą być kopiowane z dysku twardego komputera wyłącznie na płyty CD/DVD. Przy wykonywaniu pomiarów przez operatora pliki pomiarowe mogą być również wysłane na adres e-mail zleceniodawcy.

 

Back