Regulamin Laboratorium LW-1

1. Rodzaj analiz wykonywanych w laboratorium

  W laboratorium analiz  elementarnych wykonuje się następujące pomiary :

a. oznaczanie składu procentowego pierwiastków: C, H, N i S. Pomiary wykonywane są na analizatorze vario EL III firmy Elementar.

b. oznaczanie składu procentowego  pierwiastków: Cl, Br, S i P  metodą Schoeningera z wykorzystaniem aparatu Mikro K firmy Elementar

c. oznaczenie jakościowe i ilościowe zawartości metali z wykorzystaniem następującej aparatury:

            Spektrometr absorpcji atomowej AAS30 (Carl Zeiss Jena) – analiza techniką płomieniową

            Spektrometr absorpcji atomowej SOLAAR M6 Mk2 – analiza techniką płomieniową i w piecu grafitowym oraz przystawką do oznaczeń metali metodą wodorkową VP 100

d. oznaczanie metali techniką ICP-OES – sekwencyjny spektrometr emisyjny ARL 3410

e. oznaczanie metali na poziomie ppb techniką wodorkową – przystawka umożliwiająca oznaczenie As, Se, Sb, Sn i Pb.

f. oznaczenia spektrofotometryczne na aparacie AquaMate. Oznaczanie fosforu, siarczanów, amoniaku, zawartości chloru wolnego i chlorowodoru.

 g. oznaczanie wody metodą Karla Fishera na aparacie Mettler Toledo DL 39

2. Czas pracy operatora

Operatorzy w laboratorium pracują w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w godzinach popołudniowych,
gdy istnieje takie zapotrzebowanie na pomiary.

3. Zasady użytkowania urządzeń znajdujących się w laboratorium.

Operatorzy mogą korzystać z całego wyposażenia laboratorium.

4. Obowiązki  operatora:

a. Wykonywanie pomiarów wg kolejności zgłoszeń.

b. Dostarczenie wyników analiz w formie papierowej pracownikom i doktorantom

    oraz informowanie o ewentualnych cechach szczególnych dostarczonych próbek ..

c. Prowadzenie książki pomiarów.

d. Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie urządzeń, którymi się opiekują.

e. Dbałość o wyposażenie pracowni i zaopatrzenie pracowni we wszystkie niezbędne 

    materiały potrzebne do prawidłowego funkcjonowania pracowni.

f. Zgłaszanie wszystkich usterek i wad aparatów oraz innych urządzeń znajdujących się 

 w laboratorium kierownikowi pracowni.

g. Kontakt z serwisem.

i. Dbałość o czystość w laboratorium.

   Uprawnienia operatorów:

a. odmowa wykonania pomiaru jeśli próbka jest silnie toksyczna lub w inny sposób stanowi

   zagrożenie dla ludzi albo może spowodować uszkodzenie aparatów.

6. Sposób przygotowania i dostarczania próbek

   Próbki należy dostarczyć bezpośrednio do pracowni w dobrze zamkniętych pojemniczkach, jak: fiolki, ampułki, naczynka wagowe lub kolbki w przypadku analiz metali metodą ASA i ICP. Należy poinformować operatora o takich właściwościach  badanych próbek, jak higroskopijność, wybuchowość, stabilność, reaktywność i toksyczność.

7. Sposób rejestracji i ustalania kolejki na pomiary.

Wykonywanie analiz odbywa się według kolejności przyniesionych próbek.

W przypadku próbek nietrwałych analizę wykonuje się po uprzednim umówieniu się z operatorem aparatu.

8. Sposób odbioru danych pomiarowych.

   Wyniki pomiarów można odebrać w laboratorium w godzinach pracy operatora.

 

Back