WYDZIAL CHEMII, UNIW. WROCLAWSKI - NAUKA

Główne kierunki badań

Zespoły naukowe

Stopnie, tytuły naukowe profesury

Doktorat

Habilitacja

Tytuł profesora

Stanowisko profesora Uwr.

 

Główne kierunki badań

1.       Chemia Strukturalna: teoria, struktura i wiązania w związkach chemicznych, struktura elektronowa i molekularna związków koordynacyjnych, metaloorganicznych oraz związków organicznych, struktura związków bioorganicznych i bionieorganicznych, struktura i właściwości roztworów i ciała stałego, dynamika molekularna.

2.       Chemia i Dynamika Związków Koordynacyjnych: synteza, struktura i reaktywność związków koordynacyjnych i metaloorganicznych, korelacja pomiędzy strukturą i właściwościami, oddziaływania metal-ligand, metal-metal i metal-makromolekuła, mechanizmy reakcji, termodynamika związków koordynacyjnych.

3.       Chemia i Fizyka Metali Przejściowych: synteza i właściwości związków metali przejściowych, fizykochemia lantanowców i aktynowców, chemia i fizykochemia pierwiastków ziem rzadkich.

4.       Chemia i Stereochemia Związków Organicznych: synteza i reaktywność porfiryn i porfirynoidów, związków aromatycznych i heterocyklicznych, synteza peptydów i protein, synteza i badania peptydomimetyków i biokoniugatów. Synteza organiczna na nośniku stałym.

5.       Oddziaływania Międzycząsteczkowe: teoria i właściwości układów z wiązaniem wodorowym i kompleksów CT, dynamika protonu w wiązaniu wodorowym, dynamika molekularna cieczy, badania procesów relaksacji.

6.       Kataliza Molekularna i Mechanizmy Reakcji: katalizatory homogeniczne, heterogenizowane i nanocząstkowe, korelacja struktura – reaktywność, monomolekularne kompleksy metali przejściowych i nanocząstki metali jako prekursory katalizatorów, relacje między katalizą homogeniczną i heterogeniczną, rola środowiska reakcji – ciecze jonowe, stopione sole. Aktywacja i wiązanie małych cząsteczek. Fotokataliza i synteza fotochemiczna.

7.       Chemia Biologiczna i Molekularna Biofizyka: chemia strukturalna peptydów i protein, projektowanie i synteza biologicznie aktywnych peptydow i ich pochodnych organicznych.struktura i właściwości metaloenzymów, związki modelowe w układach biologicznych, transfer elektronu, rola protonu i jonów metali w układach biologicznych.

8.       Elektrochemia: procesy elektrodowe, chemicznie modyfikowane elektrody, elektrochemia przewodzących polimerów i tlenków metali przejściowych. Elektrochemia stopionych soli.

9.       Chemia i Fizyka Nowych Materiałów: elektronika chemiczna: synteza i właściwości nowych materiałów laserowych i materiałów dla optyki nieliniowej, związki chemiczne o specjalnych właściwościach magnetycznych, struktura i przejścia fazowe ferroelektryków i dielektryków, ciekłe kryształy, przewodzące polimery. Materiały i ich zastosowania: magnetochemia związków koordynacyjnych i nieorganicznych, magnetyki molekularne, ferro-, ferri- i metamagnetyki molekularne pierwiastków d i f elektronowych, nanomagnetyki heterobimetaliczne, przewodniki i półprzewodniki, druty molekularne, ferroelektryki i ferroelastyki. Katalizatory molekularne i nanocząstkowe dla syntezy związków organicznych, także optycznie czynnych.

  1. Chemia Stosowana: materiały absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne, biopaliwa, kompleksy metali (Pt, Rh) jako leki przeciwnowotworowe, biopaliwa.

 

                            Zespoły naukowe             

ZB-1, Zespł aktywacji małych cząsteczek i kinetyki
Prof. dr hab. P. Sobota (tel. 375-7306).

ZB-2, Zespoł chenii bionieorganiczn ej i biomedycznej
Prof. dr hab. H. Kozłowski (tel 375-7251).

ZB-3, Zespół chemii i stereochemii peptydów i białek
Prof. dr hab. Z. Szewczuk (tel. 375-7212).

ZB-4, Zespół spektroskopii asocjatów, stanów przejściowych reakcji i strukturalnych przejść fazowych
Prof. dr hab. Z. Mielke (tel. 375-7475).

ZB-6, Zespół chenii porfiryn i metaloporfiryn
Prof. dr hab. L. Latos-Grażyński (tel 375-7256).

ZB-8a, Zespół fotokatalizy  
Prof. dr hab. T. Szymańska-Buzar (tel. 375-7221).

ZB-9, Zespół struktury i oddziaływań molekularnych
Prof. dr hab. M. Rospenk (tel. 375-7203).

ZB-10, Zespół elektrochemii
Prof. dr hab. M. Grzeszczuk (tel 375-7336).

ZB-11a, Zespół materiałów luminescencyjnych 
Prof. dr hab. E. Zych (tel. 375-7248).

ZB-12, Zespół katalizy homogenicznej
Prof. dr hab. A. Trzeciak (tel. 375-7253).

ZB-13a, Zespół supramolekularnej chemii nieorganicznej   
Prof. dr hab. J. Lisowski (tel. 375-7252).

ZB-14, Zespół krystalografii  
Prof. dr hab. T. Lis (tel. 375-7338).

ZB-15, Zespół spektroskopii cieczy molekularnych
Prof. dr hab. J.P. Hawranek (tel. 375-7204).

ZB-16, Zespół spektroskopii, struktury i elektrochemii związków koordynacyjnych f i d-elektronowych
Dr hab. Anna Mondry, prof. UWr. (tel. 375-7370).

ZB-17, Zespół struktury i dynamiki związków koordynacyjnych
Dr hab. M. F. Rudolf, prof. UWr. (tel. 375-7351).

ZB-18, Zespół  zastosowań strukturalnych EPR 
Prof. dr hab. A. Jezierski (tel. 375-7330).

ZB-19, Zespół teoretycznego modelowania procesów chemicznych
Prof. dr hab. Z. Latajka (tel. 375-7440).

ZB-20, Zespół ferroelektryków i ciekłych kryształów  
Prof. dr hab. R. Jakubas (tel. 375-7288).

ZB-21, Zespół dielektryków  
Prof. dr hab. H. Kołodziej (tel. 375-7205).

 

 

Stopnie, tytuły naukowe, profesury

 

DOKTORAT

Otwarcie przewodu doktorskiego powinno nastąpić do końca II roku studiów doktoranckich

2. Dokumenty wymagane do otwarcia przewodu doktorskiego (należy składać u Kierownika Studium Doktoranckiego, prof. M. Jeżowskiej-Bojczuk)

a) Podanie o otwarcie przewodu  doktorskiego adresowane do Dziekana Wydziału

Podanie powinno zawierać:

Propozycję co do osoby promotora

Proponowany temat pracy doktorskiej

Deklarację dotycząca egzaminów doktorskich w zakresie:

- dyscypliny podstawowej (chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia fizyczna i teoretyczna)

      - dyscyplina dodatkowa

      - język obcy nowożytny

b) Życiorys doktoranta zawierający opis przebiegu pracy zawodowej

c) Uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów

d) Koncepcja pracy doktorskiej podpisana przez doktoranta i opiekuna naukowego

e) Dorobek naukowy

- prace opublikowane

- prace prezentowane na konferencjach i sympozjach

3. Opinia opiekuna naukowego

4. Proponowany skład Komisji d.s. przewodu doktorskiego (co najmniej 10 osób) oraz Komisji egzaminacyjnych (zgodnie z uchwałą RW z 24.10.2006). Dziekan i/lub Rada Wydziału mogą zmienić skład Komisji.

 

Uwaga – powyższe dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem Kandydata  (z wyjątkiem poz. 3);  wymienione dokumenty złożyć w 1 egzemplarzu.

 

HABILITACJA

Ustawa z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

 

Art. 16. Do przewodu habilitacyjnego może być dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora i uzyskała znaczny dorobek naukowy lub artystyczny, a ponadto przedstawiła rozprawę habilitacyjną.

Art. 17. 1. Rozprawa habilitacyjna powinna stanowić znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

2. Rozprawę habilitacyjną może stanowić powstałe po uzyskaniu stopnia doktora dzieło, opublikowane w całości lub zasadniczej części, albo jednotematyczny cykl publikacji.

3. Rozprawę habilitacyjną może stanowić zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne, jeżeli spełnia wymagania określone w ust. 1.

4. Rozprawę habilitacyjną może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, odpowiadającym wymaganiu określonemu w ust. 1.

5. Obowiązek publikacji nie dotyczy rozprawy habilitacyjnej, której przedmiot jest objęty tajemnicą państwową.

 

 

Dokumenty wymagane

do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego

 

 

      1.Podanie Kandydata o wszczęcie postępowania adresowane do Dziekana Wydziału

2.Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej                                                            5x

a.       wykaz wszystkich prac opublikowanych z wydzieleniem prac wchodzących w zakres habilitacji

b.      odbitki prac opublikowanych po doktoracie

c.       wykaz czynnego uczestnictwa w konferencjach naukowych

międzynarodowych i krajowych

(poster, komunikat, wykład na zaproszenie)

     3.Lista cytowań prac własnych bez autocytowań                                                             5x

     4.Rozprawa habilitacyjna – monografia lub cykl prac

      (obszerne omówienie prac w AUTOREFERACIE)                                                5x

     5 Oświadczenia współautorów o ich udziale w pracach

wchodzących w zakres habilitacji                                                                 5x

     6. AUTOREFERAT informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach

 w działalności  naukowo-badawczej ze szczególnym uwzględnieniem     

             wyników uzyskanych w pracy habilitacyjnej                                                             5x

     7.Życiorys naukowy                                                                                                       5x

       Dane personalne, ukończone szkoły, studia. Przebieg pracy zawodowej, Krótka informacja o dorobku naukowym. Zainteresowania naukowe, uprawiana tematyka badawcza. Wykonane recenzje, opinie. Działalność dydaktyczna – zajęcia dydaktyczne, działalność na rzecz rozwoju dydaktyki, inne. Działalność organizacyjna – pełnione funkcje na Wydziale, Uczelni, organizacja konferencji naukowych, udział w projektach badawczych, organizacja nauki, inne. Współpraca naukowa z zagranicą – odbyte staże, aktualna współpraca, wykłady wygłoszone na zaproszenie, współpraca z ośrodkami krajowymi, praca w towarzystwach naukowych, inne. Odznaczenia, nagrody.

 

     8. Odpis dyplomu doktorskiego                                                                                      2x

     9.  Kwestionariusz osobowy                                                                                           2x

________________

 

(kandydaci z zewnątrz )

10.         Poparcie macierzystej jednostki - Dziekana, Dyrektora lub Rady

 Naukowej  (dot. Kandydatów z zewnątrz)

11.         Zobowiązanie dot. pokrycia kosztów poniesionych w procesie

ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego

          ________________

               

Uwaga – powyższe dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem Kandydata  ( z wyjątkiem poz. 5, 8, 10, 11 )

 

 

TYTUŁ PROFESORA

Procedura przeprowadzenia postępowania

o nadanie tytułu naukowego profesora

 

 

Ustawa z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

 

Art. 26. 1. Tytuł profesora  może być nadany  osobie, która uzyskała  stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia  naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Centralna Komisja może, w szczególnych przypadkach, na wniosek rady właściwej jednostki organizacyjnej posiadającej uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, dopuścić do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora osobie, która uzyskała stopień doktora i posiada wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

3. Za dorobek naukowy uważa się również wybitne zrealizowane osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne lub technologiczne, a za dorobek artystyczny – wybitne dzieło artystyczne.

 

 (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15/I/2004, Ustawa z dnia 27/VII/2005, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej /projekt/  - 03/XI/2005)

________________

A

Rada Wydziału może wszcząć postępowanie :

       - z własnej inicjatywy za zgodą zainteresowanego

       - na wniosek

         a.       rady jednostki organizacyjnej zatrudniającej kandydata

         b.       zainteresowanego – poparty opiniami trzech osób z tytułem profesora

___________________

B

Powołuje się czterech recenzentów:

a)       dwóch  -  RW

b)       dwóch  -  Centralna Komisja

Po otrzymaniu z CK powiadomienia o powołaniu 2 recenzentów Dziekan niezwłocznie zleca opracowanie recenzji wszystkim recenzentom powołanym w postępowaniu.

________________

C

Kandydat przedstawia Dziekanowi:

 

1.   Podanie z prośbą o wszczęcie postępowania (wraz z trzema opiniami)

 

2.   Autoreferat przedstawiający  zainteresowania i osiągnięcia w działalności

      naukowo-badawczej                                                                                                     5x

 

3.   Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej                                                               5x

       a)  Wykaz prac opublikowanych (IF, liczba cytowań niezależnych)

z podziałem na prace wykonane przed i  po habilitacji

                   (ewentualnie ze wskazaniem, które prace kandydat uznaje za najważniejsze)

       b)  Wykaz czynnego uczestnictwa w konferencjach naukowych

                   - międzynarodowych

                   - krajowych

                   z podziałem j/w

       c)  Lista wygłoszonych wykładów na zaproszenie

 

4.Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej zastosowanych w praktyce                          5x

 

5.   Wykaz  osiągnięć dydaktycznych (prowadzone zajęcia, opracowane wykłady, liczba wypromowanych magistrów/licencjatów), wykaz przewodów doktorskich,

      w których kandydat pełnił (pełni) funkcję  promotora                                                        5x

 

6.Oryginały lub uwierzytelnione odpisy dyplomów doktora i doktora habilitowanego                  2x

 

7.Życiorys naukowy                                                                                                            5x

Dane personalne, ukończone szkoły, studia. Przebieg pracy zawodowej. Odbyte staże naukowe.  Wykonane recenzje, opinie. Praca w redakcjach czasopism, towarzystwach naukowych, komitetach organizacyjnych konferencji. Funkcje pełnione na Wydziale, Uczelni, organizacja konferencji naukowych, udział w projektach badawczych KBN, udział w organizacji nauki, itp.  Odznaczenia, nagrody.

 

8.   Lista cytowań prac własnych bez autocytowań                                                               5x

 

9.  Kwestionariusz osobowy                                                                                                2x

 

10.  Egzemplarze wszystkich publikacji  naukowych wykonanych po habilitacji                       5x

____________________

 

11.    Dla kandydatów z innych jednostek:

Poparcie macierzystej jednostki (Dziekan, Dyrektor lub Rada Naukowa)

Zobowiązanie do pokrycia kosztów poniesionych przez WCh UWr

____________________

Uwaga – wszystkie dokumenty  powinny być opatrzone własnoręcznym

podpisem kandydata (z wyjątkiem poz. 6, 10, 11 )

_________________

D

1.  Rada Wydziału po podjęciu uchwały popierającej wniosek o nadanie tytułu przesyła

      go wraz ze wszystkimi aktami postępowania do CK w terminie 1 miesiąca od

      podjęcia uchwały

 

1.      CK podejmuje uchwałę o przedstawieniu / odmowie przedstawienia kandydata

do tytułu w terminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania uchwały

 

2.      CK , w terminie 1 miesiąca od podjęcia w/w uchwały, składa do Prezydenta RP

wniosek o nadanie tytułu

    

E

Uchwały Rady Wydziału dotyczące:

       -  powołania Komisji

       -  wszczęcia postępowania i powołania recenzentów (dwóch)

       -  poparcia wniosku (Komisji ) o nadanie tytułu

 

 

STANOWISKO PROFESORA UWr.

Wykaz dokumentów

wymaganych do przeprowadzenie procesu mianowania

na stanowisko profesora nadzwyczajnego UWr

_______________

1.    Zgłoszenie kandydata do udziału w konkursie (do Dziekana Wydziału)

 

2.    Życiorys naukowy                                                                                                     3x

       Dane personalne, ukończone szkoły, studia. Przebieg pracy zawodowej, Krótka informacja o dorobku naukowym. Zainteresowania naukowe, uprawiana tematyka badawcza. Wykonane recenzje, opinie. Działalność dydaktyczna – zajęcia dydaktyczne, działalność na rzecz rozwoju dydaktyki, inne. Działalność organizacyjna – pełnione funkcje na Wydziale, Uczelni, organizacja konferencji naukowych, udziały w projektach badawczych KBN, organizacja nauki, inne. Współpraca naukowa z zagranicą – odbyte staże, aktualna współpraca, wykłady wygłoszone na zaproszenie, współpraca z ośrodkami krajowymi, inne. Odznaczenia, nagrody.

 

3.    Udział w kształceniu młodej kadry – promotorstwo doktoratów                               3x

 

4.    Wykaz osiągnięć pracy naukowo-badawczej                                                           3x

       a) Wykaz prac opublikowanych z podziałem: przed habilitacją / po habilitacji

       b)  Wykaz czynnego uczestnictwa w konferencjach naukowych

                   - międzynarodowych

                   - krajowych

                   z podziałem j/w

 

5.    Lista cytowań prac własnych                                                                                    3x

 

6.    Autoreferat – omówienie prac własnych                                                                   3x

 

7.    Odpisy dyplomów: doktora, doktora habilitowanego                                               1x

 

8.    Egzemplarze wszystkich opracowań naukowych wykonanych                                3x

       po ostatnim awansie

 

Uwaga – wszystkie dokumenty (z wyjątkiem poz. 7 i 8) powinny być opatrzone

własnoręcznym podpisem kandydata.

 

________________________

 

RW  powołuje 2-ch recenzentów

 

Wykaz dokumentów

wymaganych do przeprowadzenie procesu ubiegania się

o stanowisko profesora zwyczajnego

_______________

  1. Zgłoszenie do konkursu  (do JM Rektora przez Dziekana Wydziału)

 

  1. Kopia dokumentu stwierdzającego nadanie tytułu naukowego profesora          1x

 

  1. Życiorys naukowy                                                                                                4x

        Dane personalne, ukończone szkoły, studia. Przebieg pracy zawodowej, krótka informacja o dorobku naukowym. Zainteresowania naukowe, uprawiana tematyka badawcza,  udziały w projektach badawczych.  Wykonane recenzje, opinie. Współpraca naukowa z zagranicą – odbyte staże, aktualna współpraca, wykłady wygłoszone na zaproszenie, współpraca z ośrodkami krajowymi, inne. Działalność dydaktyczna – zajęcia dydaktyczne, opracowane i prowadzone wykłady, liczba promowanych  prac magisterskich i licencjackich, działalność na rzecz rozwoju dydaktyki, inne. Działalność organizacyjna – pełnione funkcje na Wydziale, Uczelni, organizacja konferencji naukowych, organizacja nauki, inne. Odznaczenia, nagrody.

 

  1. Udział w kształceniu młodej kadry – promotorstwo doktoratów                          4x

( wydzielenie zakończonych przewodów doktorskich po ostatnim awansie)

 

      5.          Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej                                            4x

       a) Wykaz prac opublikowanych z podziałem:

przed habilitacją / po habilitacji / po uzyskaniu tytułu profesora (IF, liczba cytowań)

       b)  Wykaz czynnego uczestnictwa w konferencjach naukowych

                   - międzynarodowych

                   - krajowych

                   z podziałem j/w

 

     6.   Lista cytowań prac własnych bez autocytowań                                                    4x

 

     7.  Autoreferat – omówienie prac własnych                                                                4x

 

  1. Egzemplarze wszystkich publikacji wykonanych po ostatnim

awansie                                                                                                               4x

 

Uwaga – wszystkie dokumenty  powinny być opatrzone własnoręcznym

podpisem kandydata.

________________________

 

RW  powołuje 3-ch recenzentów na wniosek Komisji Konkursowej

RW  głosuje wniosek o zatrudnieniu kandydata przedstawiony przez Komisję Konkursową (po uzyskaniu pozytywnych recenzji)