Laboratoria wydziałowe

 

LW-1. Laboratorium Analiz Elementarnych

LW-2. Laboratorium Magnetochemii

LW-3. Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

LW-4. Laboratorium Paramagnetycznego Rezonansu Elektronowego

LW-5. Laboratorium Spektroskopii Elektronowej

LW-6. Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni

LW-7. Laboratorium Spektrometrii Mas

LW-8. Laboratorium Analiz Termicznych

LW-9. Laboratorium Spektroskopii Ramanowskiej

LW-10. Laboratorium Rentgenografii

LW-11. Laboratorium Spektroskopii Luminescencyjnej i Fotofizyki Molekularnej

LW-12. Laboratorium Spektroskopii Dichroizmu Kołowego

LW-13, laboratorium Mikroskopii Elektronowej

LW-14. Laboratorium badań dziedzictwa kulturowego

LW-15. Gabinet historii chemii

 

 

 

Statut Laboratoriów Wydziałowych Wydziału Chemii Uwr.

1.       Laboratoria Wydziałowe są powoływane przez Rektora na wniosek Rady Wydziału.

2.       Właścicielem wyposażenia znajdującego się w Laboratoriach Wydziałowych jest Wydział Chemii UWr. Rada Wydziału uchwala Statut i Regulamin Laboratoriów oraz na wniosek Dziekana powołuje ich Kierowników. Laboratoria Wydziałowe są finansowane z budżetu, dotacji statutowej Wydziału przed podziałem oraz innych źródeł.

3.       Co dwa lata Dziekan zarządza audyt wszystkich Laboratoriów Wydziałowych. Wynik audytu jest podstawą wystąpienia Dziekana do Rady Wydziału o powołanie Kierownika Laboratorium na okres następny.

4.       Osobą nadzorującą działalność każdego Laboratorium Wydziałowego jest jego Kierownik. Głównym zadaniem Kierownika jest: dbałość o bezpieczeństwo pracy w Laboratorium, zapewnienie prawidłowej, nieprzerwanej działalności Laboratorium, nadzorowanie (lub prowadzenie) działalności szkoleniowej dla studentów i pracowników, składanie kwartalnego sprawozdania z działalności Laboratorium do Sekcji Finansowej, uaktualnianie cennika usług (Załącznik nr 1).

5.       Laboratoria Wydziałowe wykonują pomiary związane z realizacją badań naukowych prowadzonych na Wydziale, zlecane lub wykonywane przez pracowników i doktorantów za zgodą Kierowników właściwych Zespołów Badawczych lub Dziekana. Działalność ta ma charakter priorytetowy.

6.       Pomiary dla Zleceniodawców zewnętrznych są wykonywane odpłatnie wg cen określonych w Załączniku nr 1 lub na zasadach uzgodnionych z Dziekanem. Wszystkie zlecenia zewnętrzne, w porozumieniu z Kierownikiem Laboratorium lub Dziekanem są zgłaszane pisemnie w Sekcji Finansowej WCh przez instytucję zamawiającą a następnie rozliczane.

7.       Pomiary w Laboratoriach Wydziałowych mogą być wykonywane tylko przez upoważnione osoby. Osobą udzielającą upoważnienie jest Kierownik Laboratorium Wydziałowego lub inny, wyznaczony przez niego pracownik. Aktualna lista osób upoważnionych do wykonywania pomiarów jest zgłaszana Dziekanowi. Szczegółowe zasady uzyskiwania upoważnienia są określone w regulaminie każdego Laboratorium.

8.       Do badań są przyjmowane próbki opisane zgodnie z regulaminem Laboratorium, nie są przyjmowane próbki niebezpieczne dla Operatora i aparatury pomiarowej, np. promieniotwórcze, wybuchowe, toksyczne, żrące.

9.       W Laboratoriach prowadzona jest ewidencja wykonywanych pomiarów zgodna z zaleceniami Dziekana. Laboratoria nie prowadzą archiwizacji wyników. Jeżeli próbki nie ulegają zniszczeniu w trakcie badań, są zwracane zleceniodawcy niezwłocznie po wykonaniu pomiarów. Wyniki i próbki nieodebrane w ciągu 6 tygodni ulegają zniszczeniu.

10.   Jedynym właścicielem i dysponentem wyników pomiarów jest Zleceniodawca. W Laboratoriach Wydziałowych obowiązuje zasada poufności obejmująca wszelkie informacje dotyczące badanych substancji (składu, budowy, właściwości chemicznych i fizycznych) i wyników pomiarów. Oznacza to, że Operator i Kierownik ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną wobec pracodawcy za ujawnianie wymienionych informacji osobom trzecim. Na wniosek Zleceniodawcy i Dziekana, Kierownik Laboratorium i Operator są zobowiązani do podpisania deklaracji o poufności regulującej zasady odpowiedzialności.

11.   Użytkownicy wykonujący samodzielnie badania odpowiadają za wykorzystanie przyznanego im czasu aparaturowego. Niewykorzystanie przyznanego limitu czasu będzie powodem ograniczenia dostępu do aparatury. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie są w Regulaminie Laboratorium.

12.   Wszelkie nieprawidłowości w pracy urządzeń użytkownicy są zobowiązani natychmiast zgłaszać Operatorowi lub Kierownikowi Laboratorium lub wpisywać w dzienniku aparaturowym. Za uszkodzenia wyposażenia Laboratorium powstałe w wyniku rażących zaniedbań lub złej woli eksperymentatora, współodpowiedzialność materialną może ponosić Kierownik właściwego Zespołu Badawczego.

13.   Kierownicy Zespołów Badawczych zobowiązani są do informowania Kierowników Laboratoriów o publikacjach zawierających wyniki badań Laboratoriów Wydziałowych. Brak tych informacji może być podstawą do ograniczenia dostępu do odpowiedniego Laboratorium.

14.   Kierownicy Laboratoriów są zobowiązani do przechowywania wszelkiej dokumentacji technicznej powierzonej im aparatury naukowej obejmującej instrukcje, certyfikaty, licencje, kopie dokumentów gwarancyjnych, dzienniki aparaturowe zawierające wpisy serwisowe i inne.  

 

LW-1. Laboratorium Analiz Elementarnych
mgr Waldemar Kiełbus - kierownik, tel. 3757-247,320

  • Analizator elementarny 2400 CHN (Perkin-Elmer)
  • Analizator elementarny 2400 CHNS vario EL III firmy Elementar
  • Absorpcyjny spektrometr atomowy SOLAAR M6 Mk2 do analiz techniką płomieniową
   oraz w piecu grafitowym
  • Absorpcyjny spektrometr atomowy AAS 30 (Carl Zeiss Jena)
  • Absorpcyjny spektrometr atomowy - VP100
  • Spektrofotometr UV-VIS AquaMate
  • Spektrometr ARL Model 3410+ICP (Fisons Instruments)

                   Regulamin laboratorium LW-1

 

LW-2. Laboratorium Magnetochemii,
prof. dr hab. Julia Jezierska – kierownik, tel. 375-7330
dr Andrzej Pochaba - operator, tel. 375-7266

  • Magnetometr Faraday’a (4.2-300 K) z kriostatem przepływowym CF-1200 (Oxford Instruments) (elektromagnes 1 Tesla)
  • Magnetometr Gouy’a (77-300 K), (elektromagnes 1 Tesla)
  • Magnetometr SQUID typu Quantum Design MPMS-XL-5 (1.7-300 K, elektromagnes 5 Tesli)

                   Regulamin laboratorium LW-2

 

LW-3. Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego,
prof. dr hab.  Lechosław Latos-Grażyński - kierownik, tel. 375-7256
dr Janusz Skonieczny – operator, tel. 375-7392
mgr Stanisław Baczyński - operator, tel. 375-7274

  • Spektrometr Bruker Avance III 600 MHz
  • Spektrometr Bruker Avance 500 MHz 
  • Spektrometr 300 MHz AMX Bruker NMR

                   Regulamin laboratorium LW-3

 

LW-4. Laboratorium Paramagnetycznego Rezonansu
           Elektronowego,

prof. dr hab.  Adam Jezierski - kierownik, tel. 375-7330
mgr Jadwiga Kędzierska - operator, tel. 375-7324

  • Spektrometr Bruker ESP 300E EPR

                   Regulamin laboratorium LW-4

 

LW-5. Laboratorium Spektroskopii Elektronowej,
dr hab. Anna Mondry, prof. Uwr. - kierownik, tel. 3757-370
inż. Halina Trelińska-Nowak - operator, tel. 375-7301

  • Spektrofotometr Cary 5 SCAN UV-VIS-NIR
  • Spektrofotometr Cary 500 SCAN UV-VIS-NIR

                   Regulamin laboratorium LW-5

 

LW-6. Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni ,
prof. dr hab.  Zofia Mielke - kierownik, tel. 375-7475
mgr Zofia Marchewka - operator, tel. 375-7325

  • Spektrofotometr Bruker 113v FTIR
  • Spektrofotometr Bruker 66/s FTIR
  • Specord 80

                   Regulamin laboratorium LW-6

 

LW-7. Laboratorium Spektrometrii Mas,
prof. dr hab.  Zbigniew Szewczuk - kierownik, tel. 375-7212
mgr Marek Jon. - operator, tel. 375-7217
 

  • Spektrometr mas apex ultra firmy Bruker ze źródłem jonów ESI oraz MALDI
  • Spektrometr mas MicrOTOF-Q firmy Bruker ze źródłem jonów ESI

                   Regulamin laboratorium LW-7

 

LW-8. Laboratorium Analiz Termicznych,
dr hab. Zbigniew Galewski, prof. Uwr. - kierownik, prof. UWr., tel. 375-7346
Inż. Rozalia Narewska - operator, tel. 375-7329

  • Kalorymetr skaningowy DSC 7 (Perkin-Elmer)
  • Termograwimetr TG-DTA system Setaram SETSYS 16/18

                   Regulamin laboratorium LW-8

 

LW-9. Laboratorium Spektroskopii Ramanowskiej,
prof. dr hab.  Jerzy P. Hawranek - kierownik, tel. 375-7204
dr Barbara Łydżba-Kopczyńska - operator, tel 375-7379

  • Spektrometr Nicolet Magna 860 FTIR/FT Raman
  • Jobin-Yvon T64000 Trójsiatkowy spektrometr ramanowski do pomiaru widm dyspersyjnych

                   Regulamin laboratorium LW-9

 

LW-10. Laboratorium Rentgenografii,
prof. dr hab.  Tadeusz Lis - kierownik, tel. 375-7338
mgr Miłosz Siczek – operator, tel. 375-7240

  • Dyfraktometr monokrystaliczny KM4 z lampą Mo i małą kamerą CCD (Saphire)
  • Dyfraktometr monokrystaliczny XCALIBUR PX z lampą Mo lub Cu i dużą kamerą CCD (Onyx)
  • Dyfraktometr proszkowy D8 ADVANCE z lampą Cu i detektorem Vantec

                   Regulamin laboratorium LW-10

 

LW-11. Laboratorium Spektroskopii Luminescencyjnej
             i Fotofizyki Molekularnej
 
dr hab. Mirosław Karbowiak, prof. Uwr. - kierownik, tel. 375-7304

  • Spektrofluorymetr – typu FLS920-Edinburgh Instruments Ltd
  • Dwuwiązkowy spektrofotometr absorpcyjny UV-Vis Cary-50
  • Spektrofluorymetr Aminco SPF-500

                   Regulamin laboratorium LW-11

 

LW-12. Laboratorium Spektroskopii Dichroizmu Kołowego,
prof. dr hab.  Małgorzata Jeżowska-Bojczuk - kierownik, tel. 375-7281
mgr Wojciech Nowak - operator, tel. 375-7359

  • Spektropolarymetr JASCO J-715 (CD i MCD)

                   Regulamin laboratorium LW-12

 

LW-13, laboratorium Mikroskopii Elektronowej
prof. dr hab. Eugeniusz Zych - kierownik, tel. 375-7248
dr Wojciech Gil –operator, tel. 375-7128

  • wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy FEI Tecnai G2 20 X-TWIN

                   Regulamin laboratorium LW-13

 

LW-14. Laboratorium badań dziedzictwa kulturowego
dr Barbara Łydżba-Kopczyńska, tel. 375-7379

 

LW-15. Gabinet historii chemii
prof. dr hab.  Ignacy Siemion, tel. 375-7206

Back